Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  WTO & APEC & ASEAN & FTA 

  Unknown author (ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นไทอิงค์, 2005)

  เนิ่นนานทีเดียวกับการพูดถึงเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ย้อนกลับไปเรื่องเดิม เราผุกพันกับร่างข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Service : GATS) ที่กำหนดไว้ว่าประเทศที่เป็นสมาชิกแกตต์ จะต้องทำการเปิดเสรี โดยข้อผูกพันการเปิดเสรีภาคการค้าบริการ ซึ่งกำหนดรูปแบบของการค้าบริการไว้ 4 รูปแบบด้วยกัน หนึ่ง คือ Cross Border Supply ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทประกันภัยในประเทศอื่น สามารถออกกรมธรรม์ให้กับคนที่ทำประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยในประเทศไทยได้เลย โดยบริษัทประกันแห่งนั้นไม่จำ ...
 • Thumbnail

  กองประกันภัย : ศึกษาเฉพาะหน่วยงานควบคุมตัวแทนนายหน้าและสายงานผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย 

  บรรยงค์ โตจินดา; มัลลี เวชชาชีวะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ศึกษาปริมาณงานและวิธีปฏิบัติราชการภายในกองประกันภัย โดยผู้เขียนได้เข้าศึกษาดูงานแบบเข้าไปร่วมงาน ประกอบการสังเกตการณ์ในหน่วยงาน 2 แห่ง คือ หน่วยงานควบคุมตัวแทนนายหน้าประกันภัย และสายงานผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย เพื่อค้นปัญหาและความบกพร่องบางประการเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การ ปริมาณงาน และวิธีปฏิบัติงานภายในองค์การ จากเครื่องมือวิเคราะห์งานทั้ง 3 แบบ คือ การแจกจ่ายงาน สายการเดินของงาน และการจัดสำนักงาน
 • Thumbnail

  สัญญาประกันภัย : ศึกษากรณีสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 

  วิชย จันทรเวคิน; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 . เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑ์ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย 2. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายต่างประเทศและประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาประกันภัยและสัญญาประกันตัวในคดีอาญา 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบสัญญา ประกันภัยอิสรภาพกับสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันตัว 4. เพื่อเสนอแนะมาตรการทาง กฎหมายที่เหมาะสมสำหรับระบบประกันอิสรภาพ วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ สัญญาประกันภัย และสัญญาประกันตัว ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในระบบ Civil Law อันได้แก่ สหพันธ์ ...