Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  บัญชา สีหะวงษ์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาการเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมไปถึงศึกษาความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกองทุนรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม ได้ทำการแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการศึกษาปัจจัยจุลภาคที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมในแต่ละประเทศ โดยมีการเก็บข้อมูลแบบ Panel Data และใช้การประมาณสมการถดถอย (Regression Analysis) ...
 • Thumbnail

  การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  กนกพร ศรีสวรรค์; กิตติ บุนนาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) ศึกษาปัจจัยตัวแปรอิสระที่ส่งผล ต่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3) เพื่อศึกษาระดับความเหมาะสมและความถูกต้องของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 4) จัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • Thumbnail

  บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

  อรปวีณ์ ธรรมานุชิต; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมความพร้อมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และ 2) เพื่อศึกษาสถานภาพ ปัจจุบันของการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่การเป็นประชาคม อาเซียน วิธีการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้ข้อมูลประกอบการวิจัย เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ...
 • Thumbnail

  บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน 

  พิรอร เหล่าดำรงกูล; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  เมื่อประชาคมอาเซียนคือยุคสมยแห่งการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้บทบาทของนักบริหาร ทรัพยากรมนุษยแบบเดิมไม่สามารถเติมเต็มต่อความคาดหวังขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกต่อไป นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทของความเป็น ประชาคมอาเซียน ซึ่งกรอบในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ แนวคิด HR-Champions โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษยในฐานะ 1) หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 2) ผู้เชี่ยวชาญการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 3) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ 4) ที่พึ่งของพนักงานที่มีผลต่อการเตรียม ความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีประชาคมอาเซียนด้านวิชาชีพของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ศิริพันธ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ; พาชิตชนัต หงษ์ทรัพย์ภิญโญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรี ประชาคมอาเซียนด้านวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรณีศึกบามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ขนาด 371 คน ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างที่ทำให้ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าสัดส่วน (e)มีค่าไม่เกิน 0.027 ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 ...