Now showing items 1-20 of 58

 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจeวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558 

  Unknown author (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-11-14)

  AEC News Alert ประจำวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558 - สิงคโปร์-ฮ่องกงลงพื้นที่ ซื้อหอมมะลิ 6.5 หมื่นตัน - ประตูสู่เออีซี: เอเปก@ฟิลิปปินส์ - 4 กูรูแนะลงทุนซีแอลเอ็มวี ช่วยกันรวย..กอดคอกันโต - 'บิ๊กตู่' ปลุกไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน - พร้อมเปิดประชาคมอาเซียนเตรียมลงนามปฏิญญาในการประชุมสุดยอดผู้นำ - Apec a chance to discuss big issues
 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 

  กรุงเทพธุรกิจ; เดลินิวส์; โพสต์ทูเดย์; แนวหน้า (แนวหน้าโพสต์ทูเดย์เดลินิวส์กรุงเทพธุรกิจ, 2558-11-12)

  AEC News Alert ประจาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีเรื่องดังนี้ - 'อินเดีย-ไทย'สต็อกล้นฉุดราคาข้าวโลก - FTA ไทย-ชิลี มีผลบังคับใช้แล้ว - 'สมคิด' เล็งคุย 'อาเบะ' หนุนร่วมวง 'ทีพีพี' - ดึงนักลงทุนไทยกลับเมียนมาปรับทัศนคติคว้าโอกาสทอง - ครบคิด พิชิตเออีซี: เปิดทางออกผลไม้ไทย รับมือล้งจีนบุกหนัก - โลกการค้า: TPP กับผลกระทบที่จะเกิดกับไทย (1)
 • Thumbnail

  AEC กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค(จบ) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-22)

  ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนยังต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศภูมิภาค
 • Thumbnail

  AEC กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค(ตอนที่ 1) 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-15)

  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของประเทศสมาชิกที่มีความต้องการจะอาศัยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความเจิรญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในภูมิภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีมาตรฐานการครองชีพที่ดี
 • Thumbnail

  ASEAN 

  กระทรวงต่างประเทศ. กองอาเซียน (กระทรวงต่างประเทศ, 2013)

  เนื้อหาได้กล่าวถึง ประชาคมอาเซียน ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย เขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา การส่งเสริมความเชื่อมโยงของอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศกลุ่มมประเทศนอกภูมิภาค และการเตรียมความพร้ออมของไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
 • Thumbnail

  ASEAN Highlights 2011 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน (กระทรวงต่างประเทศ, 2011-12)
 • Thumbnail

  DKSH ปลื้มรายได้เติบโตต่อเนื่องอาเซียน 

  Unknown author (สยามกีฬา, 2018-02-19)

  DKSH ปลื้มรายได้เติบโตต่อเนื่องอาเซียน
 • Thumbnail

  Non-Tariff Measures in China: Cases of Thailand-China Fruit Trade and CCC Mark Requirements on Industrial Products 

  Julawadee Worasakyothin; Vilailuk Tiranutti (International Institute for Trade and Development, 2007-11)
 • Thumbnail

  ก.ดีอี-ก.วิทย์ ร่วมจัดงานใหญ่ CEBIT ASEAN Thailand 2018 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2018-10-04)

  ก.ดีอี-ก.วิทย์ ร่วมจัดงานใหญ่ CEBIT ASEAN Thailand 2018
 • Thumbnail

  กลไกในการระงับข้อพิพาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณีละเมิดพันธกรณีด้านการค้าและการลงทุน 

  พุทธชาติ บุญกล่อม; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนกาลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) แต่กลไกการระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในปัจจุบัน ยังไม่ ครอบคลุมกรณีที่เกิดข้อพิพาทอันมีสาเหตุมาจากประเทศสมาชิกละเมิดพันธกรณีด้านการค้าและการ ลงทุนตามความตกลงระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งอ าจมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นภายหลังความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจนี้แม้จะมีกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ที่ระบุหลักการระงับข้อพิพาทไว้ใน หมวดที่ 8 แต่ก็เป็นเพียงบทบัญญัติที่กาหนดวิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีไว้อย่างกว้างๆ ไม่มี สภาพบังคับที่ชัดเจนแก่ ...
 • Thumbnail

  การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2012)
 • Thumbnail

  การเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  บัญชา สีหะวงษ์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาการเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมไปถึงศึกษาความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกองทุนรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม ได้ทำการแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการศึกษาปัจจัยจุลภาคที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมในแต่ละประเทศ โดยมีการเก็บข้อมูลแบบ Panel Data และใช้การประมาณสมการถดถอย (Regression Analysis) ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน 

  วิจิตร ศรีสอ้าน (2013)

  การจัดระบบการอุดมศึกษาในอาเซียนรองรับการรับรู้และปรับตัวและรุกของสถาบันอุดมศึกษานั้น ต้องปรับปรุงสาระความรู้ พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาถิ่นของประเทศเป้าหมาย เตรียมความพร้อมด้านทักษะและวัฒนธรรม การทำงานข้ามประเทศ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ให้กว้างขวางขึ้น
 • Thumbnail

  การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 

  ณัฐชา วัฒนวิไล; จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (วารสารนักบริหาร. 32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 16 - 25, 2012)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ASEAN unit (2013)

  เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน บริการที่ไทยได้เปรียบ/เสียเปรียบหลังเข้าสู่ AEC ผลกระทบทีอาจเกิดจาก AEC การเตรียมความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียน การเตรียมการของสำนักงาน ก.พ.
 • Thumbnail

  เกาะติดอีอีซี : ชง 8แผนงานดันไอโอทีสมาร์ทซิตี้ 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2018-10-04)

  เกาะติดอีอีซี : ชง 8แผนงานดันไอโอทีสมาร์ทซิตี้
 • Thumbnail

  ข้าวของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ภาษาลาว] 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2008)
 • Thumbnail

  ความคืบหน้าการดำเนินงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 3 (กระทรวงต่างประเทศ, 2012)

  ประมวลข้อมูลจากการบรรยายของผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็น AEC ในปี 2558 ของสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
 • Thumbnail

  ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ฉบับย่อ) 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 3 (กระทรวงต่างประเทศ, 2011-12)