Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

  เอกจิต สว่างอารมย์; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อค้นหาความหมายของวาทกรรม ประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ปรากฎอยู่ในในรายการคืนความสุขให้คนชาติ 2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรมในเรื่องการทำประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการคืนความสุขให้คนชาติ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ รวมทั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกนักวิชาการด้านสื่อสารการเมือง , รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยนำแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) ตามกรอบแนวคิด ...
 • Thumbnail

  บรรเจิด สิงคะเนติ ชี้ 'ความขัดแย้ง' คืออุปสรรค 'ประชามติ' 

  ชยณัฎฐ์ มีเงิน (บริษัท สยามรัฐ, 2016-06-13)

  "ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ" คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ "สยามรัฐ" วิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเมือง ก่อนถึงวันทำประชามติ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความวุ่นวาย
 • Thumbnail

  วงวิชาการชี้ประชามติไม่ตอบโจทย์ หาก'หัวคะแนน'ยังคงอยู่ 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-06-11)

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ โดย กกต.จะกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีนับจากนี้ โดยมีนัยความหมาย หมายถึงการที่พลเมืองมีจิตสำนึกในการที่จะเลือกนักการเมือง พรรคการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ได้เลือกจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง