Now showing items 1-20 of 33

 • Thumbnail

  18 มหาลัยใช้อักขราวิสุทธิ์กันนศ.ลอก'วิทยานิพนธ์' 

  Unknown author (มติชน, 2014-11-03)

  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐ รวม 18 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ เพื่อป้องกันการลอกวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก
 • Thumbnail

  '201ปัญญาชน'ถึง'ทปอ.'ประดิษฐ์'นัดถกอธิการบดี 'กิตติชัย-มข.' ขยับปากแล้ว 

  Unknown author (มติชน, 2014-12-14)

  กรณีอาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆจำนวน 201 คน ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงประธาน ทปอ. เรียกร้องให้คุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการที่กำลังถูกคุกคามในรั้วมหาวิทยาลัย อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะรักษาการประธาน ทปอ. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันดังกล่าว ดังนั้นขอให้รอฟังการแถลงข่าวหลังการประชุม ทปอ.
 • Thumbnail

  27 ม.ประเมินตัวเอง เร่งเสนอตัวบ่งชี้ เปิดข้อมูลสู่สังคม 

  Unknown author (สยามรัฐ, 2014-12-23)

  ที่ประชุมทปอ.มีมติเห็นชอบตามที่คณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา โดยเห็นว่ามหาวิทยาลัยทั้ง 27 แห่ง จะต้องเป็นผู้ที่เข้ามากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินเองและต้องให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม สร้างกลไกในการประเมินโดยบูรณาการเกณฑ์การประเมินจากตัวบ่งชี้ ทั้งของสกอ. และสมศ.
 • Thumbnail

  5 ทศวรรษ'นิด้า' ก้าวสู่ World Class University 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2015-07-22)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ได้ก่อตั้ง"นิด้า"ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้"นิด้า"เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างนักบริหารการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ และในโอกาสที่"นิด้า"จะครบ 50 ปี ในปี 2559 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับสถาบันให้ก้าวสู่การเป็นสถาบันระดับโลกในทุกด้าน (World Class University)
 • Thumbnail

  NIDA World Class นวัตกรรม 'การศึกษาระดับโลก' 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-04-20)

  "รศ.ดร.ประดิษฐ์" กล่าวถึงแผนงานในขณะนี้ว่า กำลังขับเคลื่อนทุกคณะให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรสากลต่างๆ เช่น NASPPA และ TedQual คาดว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะนิด้าเปิดสอนจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลใน 4-5 ปี และไม่เกิน 8 ปี ทุกคณะจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การเป็น NIDA World Class ที่มีนวัตกรรมการศึกษาระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ
 • Thumbnail

  แฉ 3 จว.ใต้ขายปริญญา 'รุ่ง'ปูด ป.เอกใบละแสนเกร่อยิ่งกว่าซื้อเนื้อแพะ สมศ.แจง คสช.ปมชี้วัด 4 

  Unknown author (มติชน, 2014-11-06)

  เครือข่ายอุดมศึกษาได้ยื่นหนังสือถึง คสช.เรื่องการใช้ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.ให้มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างในแต่ละกลุ่ม
 • Thumbnail

  'ดร.ศิวัช'ลุ้นตำแหน่งศาสตราจารย์ นิด้าย้ำไม่ปิดกั้นขอตำแหน่งวิชาการ 

  Unknown author (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-04-05)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชี้แจงกรณีที่ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ยื่นจดหมายร้องทุกข์กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่องความล่าช้าในการนำเสนอโปรดเกล้าฯตำแหน่งศาสตราจารย์(ศ.) ว่าสภานิด้าได้มีมติอนุมัติตำแหน่งศาสตราจารย์ให้แก่ รศ.ดร.ศิวัช ตั้งแต่การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 10/2557 และได้เสนอเรื่องไปที่สกอ.แล้ว จากนี้เป็นหน้าที่ของสกอ.ที่จะพิจารณาและนำเสนอต่อไป
 • Thumbnail

  'ทปอ.'เสนอปฏิรูป 6 ด้าน เลือกนายกฯโดยตรง-ส.ส.ไร้สังกัด 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-12-04)

  นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในฐานะรักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) พร้อมสมาชิกทปอ.ได้เข้ายื่นข้อศึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานปฏิรูปทั้ง 6 ด้าน ต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิรูปประเทศ
 • Thumbnail

  ทปอ.ร่างกม.กระทรวงอุดมฯ เล็งพ่วงอำนาจในกฎหมายกลาง 

  Unknown author (มติชน, 2014-10-27)

  นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในฐานะรักษาการประะานทปอ. กล่าวว่า ทปอ.จะเร่งยกร่างกฎหมายการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งดูแลเรื่องการวิจัยด้วย โดยอาจจะรวมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ไว้ด้วย
 • Thumbnail

  ทปอ.ให้ 27 มหา'ลัยรับตรง ใช้ข้อสอบกลางคัดเด็กประเดิมปีการศึกษา'59 แก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ 

  Unknown author (แนวหน้า, 2014-10-27)

  ที่ประชุมทปอ.มีมติเห็นชอบให้ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทปอ.ทั้ง 27 แห่ง ดำเนินการรับตรงกลางร่วมกันโดยใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนามาจากข้อสอบสามัญ 7 วิชา และเพิ่มอีก 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมเป็น 9 วิชา เชื่อว่าระบบนี้จะทำให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ขึ้น และนักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบในทุกมหาวิทยาลัยอีกต่อไป
 • Thumbnail

  นักวิชาการแนะ'คสช.'เลือกคนกลางขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 

  Unknown author (มติชน, 2014-10-28)

  นักวิชาการเห็นด้วยในการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และศูนย์ปรองดองนี้ต้องทำให้ทุกฝ่ายไว้วางใจ และเข้ามามีส่วนร่วม อาจจะจัดตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาดูแลแก้ปัญหา และบุคคลนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับจากประชาชนทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือ การยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการปรองดองขึ้น
 • Thumbnail

  'นิด้า-มธ.'เสนอกรอบปฏิรูปฯ 

  Unknown author (ASTV ผู้จัดการ, 2014-11-13)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) พร้อมคณะ 20 คน เข้าพบประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศ"นิด้าโมเดล" ซึ่งมีทั้งหมด 15 ด้าน
 • Thumbnail

  'นิด้า' ชูยุทธศาสตร์ ตั้งเป้ามหา'ลัยระดับโลก 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2016-10-10)

  อีกหนึ่งทิศทางของนิด้า คือการก้าวนำมหาวิทยาลัยก้าวสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งหลังจากคณะบริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ส่งผลให้นิด้ามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ ซึ่งตอนนี้ได้เตรียมการให้หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเข้าการรับรองของ TedQual หากคณะใดไม่มีเจ้าภาพในระดับนานาชาติ เราจะมุ้งไปที่ AUN-QA และได้ตั้งเป้าว่า 3 ปีต่อจากนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 3 คณะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของ AUN-QA ซึ่งการได้รับรองมาตรฐานสากลถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนิด้าในการเป็นนิด้าเวิลด์คลาส
 • Thumbnail

  'นิด้า'ชี้ต้มยำกุ้งเพิ่มแกร่งอสังหาฯ เล็งเปิดหลักสูตรรับมืออาชีพ สร้างขีดความสามารถด้านแข่งขัน 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2018-09-07)

  ภาคอสังหาริทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมสำคัญ เป็นตัวชี้วัดดัชนีทางเศรษฐกิจ และมีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สร้างงานให้กับคนในประเทศในระดับหลักล้านคน
 • Thumbnail

  นิด้าย้ำเป้าหมายสู่ World Class University ตั้งค่าย Summer Camp และ ASEAN Camp เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนทั่วโลก 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-06-29)

  โครงการ Summer Camp จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยนิด้า ด้วยวัตถุประสงค์การดำเนินยุทธศาสตร์สร้างสัมพันธภาพที่ดี และสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาจากนานาชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการทำความรู้จักกับประเทศไทยมากขึ้น
 • Thumbnail

  เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 'นิด้า'จัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง 

  Unknown author (บริษัท นวกิจบ้านเมือง, 2015-12-08)

  นิด้าและสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดโครงการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันนิด้า
 • Thumbnail

  ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 'ทปอ.-นิด้า' งานชุก 

  ดุษฎี สนเทศ (มติชน, 2014-12-17)

  นั่งเก้าอี้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 6 ปี สภาสถาบันนิด้า มีมติตั้งเป็นอธิการบดีคนใหม่ 5 มิถุนายน 2556 แทน สปช. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 2 วาระ นั่งประธาน ทปอ.แทน รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ลาออก
 • Thumbnail

  ปรากฏการณ์ประมูล'4 จี' ชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-12-21)

  หลังการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 4จี ได้สิ้นสุดลงในการแข่งขันราคารอบที่ 199 รวมมูลค่าเงินประมูล 2 ใบอนุญาตที่ราคา 151,952 ล้านบาท ซึ่งมีนักวิชาการได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการประมูลในครั้งนี้ว่าจะทำให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
 • Thumbnail

  เปิดตัวเลขวิเคราะห์สภาพ'จ้างงาน-ว่างงาน' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-07-22)

  ข้อมูลและตัวเลขของสภาพการจ้างงาน และการว่างงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงบัณฑิตในระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาใหม่ในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและภาวะภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา
 • Thumbnail

  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ตอบรับเป็นประธานเปิดงาน'นิด้า 50 ปี' 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-03-26)

  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ตอบรับเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ"นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในวาระวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี พร้อมจัดเสวนาวิชาการในวันที่ 31 มีนาคาม 2559