Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล:กรณีศึกษา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

    พิเชฐ สมบัติศิริ; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล: กรณีศึกษา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มศึกษาภาพลักษณ์ของพล.อ. ประยุทธ์ ในช่วงของการเข้ามามีอำนาจทางการเมือง ในปี พ.ศ. 2557 กระทั่งถึงปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล กรณีศึกษา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 2)ศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล กรณีศึกษาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้เห็นพลวัตรของพล.อ.ประยุทธ์ในแต่ละช่วงที่มีกลยุทธ์ในการปรับภาพลักษณ์ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์จากบุคคลใกล้ชิดหรือทำงานเกี่ยวข้องกับพล ...