Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การเขียนประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียนของลาว. 

  ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1999)

  ประวัติศาสตร์ไม่ค่อยอยู่ลอยๆหากแต่ได้ถูกนำมาใช้ในยุคสมัย และส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อจะผนวกจินตนาการร่วมกันของชุมชนที่เรียกว่าชาติ ไม่ว่าเป็น ชาติลาว ชาติไทย ชาติฝรั่งเศส ชาติอเมริกัน หรือชาติอื่นๆ รัฐใช้ประวัติศาสตร์หรือความทรงจำเกี่ยวกับอดีต สำหรับที่จะรวบรวมจินตนาการของคนในชุมชนให้ตรงกัน ให้รู้สึกว่าตนมีความทรงจำเกี่ยวกับอดีตที่มีวามสัมพันธ์กัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ดูกรมวิชาการ, 2539 :45) ด้วยเหตุนี้ในบทความนี้จึงต้องการศึดษาถึง ก่ารเขียนประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของลาว เพื่อให้ทราบถึงการใช้ประว้ติศาสตรของรับบาลลาวใ ...
 • Thumbnail

  การรับรู้เหตุการณ์"เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369" ในเอกสารลาว 

  ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1998)

  บทความเรื่องนี้ต้องการขยายมุมมองและขอบเขตของการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ทีนอกเหนือจากที่เคยรับรู้โดยผ่านเอกสารไทย และเอกสารพื้นเวียงในอีสานแล้ว การรับรู้เรื่องเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ในเอกสารของลาวในงานชิ้นนี้จะเป็นการขยายพรมแดนของความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย จากการศึกษาพบว่า ตัวเอกของเอกสารลาวคือเจ้าอนุวงศ์นั้นทรงถือเป็นแบบอย่างของวรีกษัตริย์นักรบผู้ยอมเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อกอบกู้เอกราชของลาว และหากพิจารณาพื้นที่ในประวัติศาสตร์ของเอกสารลาวแล้วจะพบว่าได้รับความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสมเด็จพระเจ้าฟ้างุ่มผู้ทรงรวบรวมบ้านเมืองเข้าเป็นอาณาจักรล้ ...