Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพการบริหารการเงินของชุมชน : สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

  นภวิท จงเจริญประเสริฐ; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ยุพวดี ชินพฤทธิวงศ์; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  บทความนี้ศึกษาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับนี้ได้นำใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพกองทุนรวมจากวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) แทนการวัดประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม (Traditional Index) โดยนำสัดส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อสินทรัพย์สุทธิมาพิจารณาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมด้วย ซึ่งจากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมในประเทศสิงคโปร์เป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยที่มีกองทุนรวมจากประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพที่รองลงมาสลับกันไปในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาประเภทของกองทุนรวมในแต่ละประเทศ พบว่า ...
 • Thumbnail

  เพิ่มวันหยุด...เพิ่มผลิตภาพ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-04-27)

  งานวิจัยจำนวนมาก พบว่า "การเพิ่มวันหยุดกับพนักงานจะส่งผลทำให้ผลิตภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ"