Now showing items 1-9 of 9

 • Thumbnail

  AltSchool:โรงเรียนแห่งซิลิคอนแวลลีย์ มิติสำคัญของประเทศไทย 4.0(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-06-07)

  ผู้เขียนจะขอเสนอตัวอย่างของรูปแบบการศึกษาที่น่าสนใจจากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีและไอที เป็นเรื่องของ AltSchool เรียกเป็นภาษาไทยว่า "โรงเรียนแห่งซิลิคอนแวลลีย์" โรงเรียนนี้จะเป็น "ทางเลือก" ให้กับเด็ก ๐ ในยุคปัจจุบันได้จริงหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป
 • Thumbnail

  AltSchool:โรงเรียนแห่งซิลิคอนแวลลีย์ มิติสำคัญของประเทศไทย 4.0(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-06-14)

  มาคุยกันต่อในเรื่องของโรงเรียนแห่งซิลิคอนแวลลีย์ โรงเรียนนี้ใช้ระบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนตามศักยภาพเฉพาะบุคคลโดยจะให้เด็กแต่ละคนได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นการพัฒนาศักยภาพหรือความถนัดเฉพาะตัว
 • Thumbnail

  AltSchool:โรงเรียนแห่งซิลิคอนแวลลีย์ มิติสำคัญของประเทศไทย 4.0(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-06-21)

  แม้จะเป็นโรงเรียนที่ได้ชื่อว่าก่อตั้งและสนับสนุนโดยชาวซิลิคอนแวลลีย์ แต่ก็ใช่ว่าทุกกิจกรรมในโรงเรียนจะต้องใช้เทคโนโลยี หรือนักเรียนแต่ละคนจะต้องถูกอัดบทเรียนด้านเทคโนโลยีแต่อย่างใด ทั้งนี้ทั้งนั้นเทคโนโลยีก็ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของโรงเรียน
 • Thumbnail

  Strategic CFO กับนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อการเติบโตในยุคประเทศไทย 4.0 (1) 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-08)

  CFO มีส่วนสำคัญในการช่วยกำหนดกลยุทธ์การเติบโตขององค์การร่วมกับผู้นำสูงสุดขององค์การในยุคประเทศไทย 4.0 ว่าจะวางกลยุทธ์ขององค์การให้เติบโตไปในทิศทางใด บางครั้ง CFO อาจเป็นคนริเริ่มโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับองค์การอีกด้วย เพราะ CFO เป็นผู้รู้สถานะทางการเงินขององค์การมากกว่าใคร และจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับองค์การว่ากระแสเงินสดจะมีเพียงพอกับความต้องการเงินทุนของโครงการในปัจจุบันและอนาคต
 • Thumbnail

  Strategic CFO กับนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อการเติบโตในยุคประเทศไทย 4.0 (2) 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-15)

  นวัตกรรมทางการเงินหลากหลายรูปแบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองการเติบโตให้กับองค์การได้ เช่น การทำธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นวิวัฒนาการทางการเงินอย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปหนุนหลังการออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถนำไปขายต่อได้โดยมีสภาพคล่องสูงขึ้น
 • Thumbnail

  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคประเทศไทย 4.0กรณีศึกษา: สถาบันการเงินประเภทธนาคาร 

  วิริยา ลีลาสุธานนท์; สมบัติ กุสุมาวลี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทางและแนวโน้มการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 และเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารเพื่อก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกใช้ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคาร จำนวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 คน โดยทำการวิเค ...
 • Thumbnail

  ความ(ไม่)พร้อม แรงงานไทยยุค 4.0 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-03-27)

  ประเทศไทย 4.0 เป็นชื่อของโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังให้ความสำคัญและเชื่อว่า จะเป็นโมเดลที่จำเป็นต่อการนำประเทศไปสู่ความ"มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" การขับเคลื่อนประเทศในรูปแบบดพังกล่าว "คน" คือศูนย์กลางที่สำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ แต่เมื่อเรามามองตลาดแรงงานไทยว่ามีความพร้อมเพียงใด โดยส่วนตัวผู้เขียนมีความเห็นว่า ตลาดแรงงานไทยยังไม่มีความพร้อมในการเตรียมตัวเป็นประเทศไทย 4.0 เท่าใดนัก
 • Thumbnail

  ถอดรหัสการสอนวิชาการเงินในยุค 4.0 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-03-13)

  จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย"ประเทศไทย 4.0" โดยมีเป้ามหายให้ประเศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยผ่านการสร้างและใช้นวัตกรรม ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนประเทศไทย จากสถานะในปัจจุบัน ให้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ส่งผลให้คุณลักษณะเด็กที่เข้าเรียนและบัณฑิตที่พึงประสงค์เปลี่ยนแปลงไป ผู้เขียนจึงขอชวนผู้อ่านพูดคุยเกี่ยวกับความท้ายทายครั้งใหม่ที่มีต่อการศึกษาวิชาการเงินในระดับดุดมศึกษาของประเทศไทย
 • Thumbnail

  มหาวิทยาลัยต่างชาติ เพื่อการเติบโตในยุคประเทศไทย 4.0? 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-06-12)

  ในช่วงนี้แวดวงการศึกษาคงไม่มีข่าวไหนสะท้านสะเทือนวงการไปมากกว่าข่าวการให้ต่างชาติเปิดสอนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอน โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ