Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การโอนนายทหารบกเป็นปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกัน : การศึกษาถึงความจำเป็นในการป้องกันประเทศ 

  วิสูตร เกิดเกรียงบุญ; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต์ตามชายแดนนั้น ก่อให้เกิดปัญหาแก่การบริหารงานของนายอำเภอและข้าราชการอำเภอ กล่าวคือต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากจนไม่อาจปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลดีได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เพิ่มตำแหน่งปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกันขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับข้าราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้าย และรับผิดชอบในกิจการกองอาสารักษาดินแดนอำเภอ ตลอดจนกิจการป้องกันฝ่ายพลเรือนโดยตรง งานส่วนใหญ่ของปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกันเป็นการบังคับบัญชาควบคุมและอำนวยการใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ...
 • Thumbnail

  ปลัดสอบตกนอ.ฟ้องศาลปกครอง 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2015-08-04)

  ปลัดอำเภอและเจ้าพนักงานปกครอง รวม 8 คน เดินทางมายื่นฟ้องประธาน อ.ก.พ.กรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2557 และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ว่าร่วมกันดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปีงบประมาณ 2557 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรม