Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  อำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล 

  ชัยพร สำเภาเงิน; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  การศึกษาเน้นหนักไปเฉพาะงานในหน้าที่ของปลัดเทศบาลที่พึงมีต่อการบริหารงานของเทศบาล และอุปสรรคในการบริหารงาน จากการศึกษาปรากฎว่าภาระหน้าที่ในการบริหารงานประจำทั่วไปทำความยุ่งยากให้แก่ปลัดเทศบาลมาก เพราะแม้จะมีกฎหมายกำหนดให้ปลัดเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบก็จริง แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำเหล่านั้นอย่างเพียงพอ เพราะกฎหมายพิเศษกำหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำนาจ
 • Thumbnail

  อำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลในฐานะหัวหน้างานฝ่ายประจำ โดยเฉพาะในการควบคุมเจ้าหน้าที่และควบคุมงานประจำ 

  วิริย์ ทรรทรานนท์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ตำแหน่งปลัดเทศบาล เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อเทศบาล เป็นบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานประจำและเป็นหัวหน้างานพนักงาน ลูกจ้างคนงานทั้งหมดของเทศบาลแต่ละแห่ง จึงควรต้องมีอำนาจในการบรรจุ แต่งตั้ง ให้คุณให้โทษแก่พนักงานลูกจ้างได้ตามสมควร นอกจากนี้ควรมีอำนาจในการวางแผนปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมงาน ติดต่อประสานงาน ติดตามผลงาน ปรับปรุงงานในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้คน เงิน วัสดุ และวิธีจัดการทั่วไปของเทศบาล แต่ในทางปฏิบัติงานจริง ๆ แล้ว ตำแหน่งนี้มีภาวะครอบงำ ข้อจำกัดและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งมีอยู่ในเทศบาล ผู้เขียนจึงใคร่ศึกษาว่า ประสิทธิภาพในการ ...