Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความเหงา...ภัยเงียบต่อเศรษฐกิจ 

    ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-01-29)

    ความเหงานับเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ จากงานวิจัยพบว่า ความเหงาส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 3.1 เท่า และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น 1.9 เท่า นอกจากความเหงาจะส่งผลต่อสุขภาพการและใจต่อผู้ที่เหงาแล้ว ความเหงายังทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก โดยมีการประมาณการว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความเหงาก่อให้เกิดต้นทุนจำนวน 6,000 ปอนด์/คน