Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการค้ายาเสพติด 

    ศุภระวรรณ เศวตะพุกกะ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-09-24)

    บางครั้งการออกกฎหมายนั้นไม่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมอย่างที่ตั้งใจไว้ จึงเกิดศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เข้าใจถึงการตัดสินใจของมนุษย์เข้ามารวมกับสาขานิติศาสตร์และมีชื่อเรียกใหม่ว่า "นิติเศรษฐศาสตร์" ซึ่งอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์จากการมีข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อผลิต "กฎหมายที่ดี" มีคุณภาพและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น