Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้อาวุธปืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

    ศิริพร เพ็งจันทร์; เกษมศาสต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนไทยพุทธและไทยมุสลิมต่อการ ใช้อาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และค้นหานโยบายหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการ ใช้อาวุธปื นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบกันในพื้นที่หมู่ 1 บ้านไอกูบู (มุสลิม) หมู่ 6 บ้านควน (พุทธ) และ หมู่ 9 บ้านตลิ่งสูง (ผสม) ตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามจาก ชาวบ้านจานวน 279 คน โดยความหาสัมพันธ์จากค่าความถี่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่า คะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถาม ...