Now showing items 1-17 of 17

 • type-icon

  Better business better life 

  Orose Leelakulthanit (Chulalongkorn University Printing House, 2018)
 • type-icon

  Business intelligence and analytics for managers 

  Jongsawas Chongwatpol (Chulalongkorn University Printing House, 2017)
 • Thumbnail

  Strategic management theories : foundation and application 

  Asda Chintakananda (Chulalongkorn University Press, 2016)
 • Thumbnail

  การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

  วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยมีการรวมกลุ่มกันในลักษณธนิคมอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนตามมา หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เป็นการนำระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการนำของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถุดิบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการดำเนินกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นแนวทางกา ...
 • Thumbnail

  การตัดสินใจทางการเงินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่ากิจการ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (ที.เค. พริ้นติ้ง, 2018)

  หนังสือ "การตัดสินใจทางการเงินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่ากิจการ" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน การกำหนดนโยบายของกิจการ การตัดสินใจจัดหาเงินทุน รวมถึงการจัดสรรกำไรของกิจการ โดยจะมุ่งเน้นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินธุรกิจ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและการเติบโตของกิจการ เพื่อเป้าหมายหลักในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ และการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
 • type-icon

  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (บัวเงิน, 2017)
 • Thumbnail

  การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ 

  จิรประภา อัครบวร (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  หนังสือ "การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์" เขียนขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การอย่างเป็นทางการ โดยอาศัยความเข้าใจศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ เนื้อหาในเล่มเป็นไปตามลำดับของ "โมเดลการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์" ที่ผู้เขียนได้ออกแบบและใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การทำงานบริการวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ช่วยให้ผู้อ่านได้มีเครื่องมือในการวินิจฉัยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้วยตนเอง พร้อมสอดแทรกกระบวนการคิดในทุกบทเรียนตลอดทั้งเล่ม
 • Thumbnail

  การลงทุนทางการเงิน 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (ทิพเนตร์การพิมพ์, 2016)
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 

  ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)
 • Thumbnail

  การอภิบาลสิ่งแวดล้อม: ทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

  วิชชุดา สร้างเอี่ยม (ออลอินวัน พริ้นติ้ง, 2017)

  ในขณะที่สังคมเริ่มตระหนักถึงความล้มเหลวของภาครัฐในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศสังคมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้นี้ ใครควรจะเป็นผู้ตัดสินใจและควรตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การอภิบาลสิ่งแวดล้อม: ทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงเล่มเดียวที่มุ่งตอบคำถามดังกล่าว โดยการบูรณาการองค์ความรู้ใน ...
 • type-icon
 • Thumbnail

  นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

  ณัฐกริช เปาอินทร์ (โรงพิมพ์รัตนไตร, 2018)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

  วิสาขา ภู่จินดา (คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม, 2017)
 • Thumbnail

  เรียนรู้เล่ห์ ทันเสน่ห์คน 

  มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (อีซีส์พริ้น เอ็กเพรส, 2018)
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฏี และนโยบาย 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ทีพีเอ็น เพรส, 2017)
 • Thumbnail

  ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ 

  ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  หนังสือเล่มนี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา "คส 7307 : ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (CI 7307 : User Interface and Interaction Design)" ของสาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกรวบรวมมาให้เหมาะสมสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยจะไม่ลงลึกถึงแง่มุมด้านธุรกิจหรือเทคนิคการตลาดซึ่งอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของหนังสือเล่มนี้