Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เพิ่มผลิตภาพในการทำงานด้วย'การจัดวางออฟฟิศ' 

    พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-03-26)

    ในระบบเศรษฐกิจแบบเดิม การจัดวางออฟฟิศส่วนใหญ่จะจัดในลักษณะของแบบคอกปิด ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับพนักงาน อย่างไรก็ตาม ด้วยการทำงานในปัจจุบันที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ รวมถึงการทำงานเป็นทีม การจัดออฟฟิศสมัยใหม่จึงเป็นลักษณะของการเปิดพื้นที่มากขึ้น