Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อาเซียนกับการก่อการร้ายสากลคืออะไร? 

    ทรงฤทธิ์ โพนเงิน (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป., 2002)

    สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกลุ่มอาเซียนได้สะท้อนภาพของความเป็นกลุ่มที่ไร้ยุทธศาสตร์เป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งในวาระที่มีอายุครบ 36 ปี ด้วยการยอมรับยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่สหรัฐูชูขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ เมื่อวันที่ 29-30 กค. โดยที่ประชุมของกลุ่มอาเซียนมีมติว่าจะร่วมมือกันมากขึ้นในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ทั้งๆที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต่างก็ยังไม่แน่ใจนักว่า คำว่า "ผู้ก่อการร้าย" ที่ว่ามีความหมายว่าอย่างไร? และหมายถึง คนกลุ่มไหน? แต่กลุ่มอาเซียนก็ไม่ลังเลใจที่จะชูเอาปร ...