Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำในชนบทไทย : ศึกษากรณีหมู่บ้านดั้งเดิมและหมู่บ้านที่กำลังเปลี่ยนแปลง 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาโครงสร้างอำนาจและภาวะความเป็นชนชั้นนำในหมู่บ้านชนบทไทย ซึ่งฐานคติของการศึกษา คือ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในสังคมชนบทไทยต่างก็มีความสัมพันธ์ติดต่อและได้รับผลกระทบจากภายนอกซึ่งได้แก่ ระบบราชการและระบบทุนนิยมด้วยกันทั้งสิ้น แต่จะต่างกันที่ขนาดความรุนแรงมากน้อยของแรงกระทบ หากหมู่บ้านใดที่มีแรงกระทบจากภายนอกน้อย ลักษณะของโครงสร้างอำนาจและภาวะชนชั้นนำย่อมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในหมู่บ้านมากกว่าปัจจัยภายนอก ในทางตรงกันข้ามหมู่บ้านที่มีแรงกระทบจากภายนอกมาก โครงสร้างอำนาจและภาวะชนชั้นนำย่อมผันแปรตามปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในหมู่บ้าน
 • Thumbnail

  บทบาททางการเมืองของผู้นำชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

  ปรีชา นันทพฤกษา; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติในขณะที่มีการเลือกตั้ง เพื่อศึกษาถึงการซื้อสิทธิขายเสียงของประชาชนเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและบทบาทคาดหวังของผู้นำชุมชน ในการที่จะรณรงค์หรือหาแนวทางให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง.
 • Thumbnail

  ผู้นำท้องถิ่นกับความเข้มแข็งของชุมชนชนบท 

  ชาญเดช เจริญวิริยะกุล; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  รูปแบบภาวะผู้นำ สภาวการณ์กลุ่มและประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษากรณีที่ทำการพัฒนาชุมชนอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ชรินทร์ อาสาวดีรส; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้คือ เพื่อศึกษา 1) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของที่ทำการพัฒนาชุมชนอำเภอ 2) รูปแบบภาวะผู้นำของพัฒนาการอำเภอ 3) สภาวการณ์กลุ่มขององค์การที่ทำให้เกิดประสิทธิผลของที่ทำการ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของภาวะผู้นำ, สภาวการณ์กลุ่มและสภาพแวดล้อมภายนอกของที่ทำการฯ กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยทำการสัมภาษณ์พัฒนาการอำเภอ/กิ่งอำเภอจำนวน 216 คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ