Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ต้นทุนสำคัญของการต่อสู้ทางการเมือง 

    สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-28)

    สังคมไทยในปัจจุบันเป็นช่วงระเยะเวลาของการเปลี่ยนผ่าน และเกิดการต่อสู้ทางการเมืองการปกครองระหว่าง 2 ขั้วอำนาจ จนเป็นผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง ปัญหาเรื่องค่าครองชีพเป็นปัญหาหนึ่งที่จะเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่มีความเปราะบางต่อปัญหานี้ คือ เป็นเศรษฐกิจที่มีปัญหาการกระจายรายได้ มีช่องว่าระหว่างรายได้ประชากรมาก ปัญหาการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ต้นทุนทางเศรษฐกิจในการต่อสู้ทางการเมืองสูงขึ้นเป็นทวีคูณ