Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์...คืออนาคตของประเทศ(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-02-10)

  แนวคิดของเศรษฐกิจดิจิตอลสร้างสรรค์คือการเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ ไมใช่แค่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปิดกว้างต่อวัตการเปลี่ยนแปลง การให้โอกาสกับแนวคิดใหม่ๆ และการสนับสนุนกาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นของประเทศเราเอง เช่น ประธานาธิบดีโอบามามุ่งให้คนอเมริกันกล้าคิดกล้าสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ใหม่ เพราะเขาเชื่อว่าไม่ว่าลงท้ายแล้ว คุณจะประกอบอาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือไม่ แต่ความรู้ วิธีการคิด และกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบท ...
 • Thumbnail

  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์...คืออนาคตของประเทศ(จบ) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-02-17)

  จะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำระดับโลกและผู้นำเทรนด์สำคัญระดับโลก เป็นวิสัยทัศน์ที่มีพื้นฐานมาจากความเป็นจริงที่สามารถยืนยันได้จากตัวเลขสถิติ ในการขับเคลื่อนประเทศเป็นเรื่องที่ยากมาก เชื่อว่าหน้าที่หลักที่สำคัญของหัวหน้ารัฐบาลคือการสร้างระบบที่เอื้อให้ประชาชนทุกๆ คนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสรรค์สร้างเศรษฐกิจ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล และต่อยอดนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์