Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 

  เมทนี แพน้อย; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติ ที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติที่มี ต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ และ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการนา เสนอของสื่อแฝงในบรรยากาศทั้งในไทย และต่างประเทศ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ซึ่งได้ผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลและการศึกษา ผลการวิจัย 2 วิธี ทั้งแบบเชิงคุณภาพ ในการศึกษารูปแบบการนา เสนอของสื่อแฝงในบรรยากาศใน เขตกรุงเทพมหานครที่ปรากฎในช่วงเวลาที่กาหนด และเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ...
 • Thumbnail

  การตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดแบบไวรัล เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย 

  พรจันทร์ วงค์คุ้มสิน; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่อ Viral Marketing ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายที่มีต่อ Viral Marketing 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายที่มีต่อ Viral Marketing 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อ ทัศนคติ ...
 • Thumbnail

  การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง 

  พัชรพร เฟื่องคอน; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิว พลาซ่า 2) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการ รีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการสื่อสารการตลาดกับ พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ...
 • Thumbnail

  "คาราบาวแดง" แจกจริงหรือแค่ลวงสะสมฝาแลก "กีตาร์น้าแอ๊ด" 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-08-25)

  "ถ้ารู้ว่าแลกยากอย่างนี้ กูไม่เสียเวลา แดกหรอก" คำตัดพ้อของแฟน "คาราบาวแดง" ว่อนโลกออนไลน์ หลังสู้อุตส่าห์สะสมฝาเดรืองดื่มชูกำลังครบ 500 ฝา หวังแลกกีต้าร์พร้อมลายเซ็น "แอ๊ด-คาราบาว" ศิลปินเจ้าของเครื่องดื่ม แต่กลับเจอข้ออ้างว่า "ฝาบุบ-เป็นรอย" แลกไม่ได้ จึงถูกผู้บริโภครุมยำเละ ตั้งคำถามโปรโมชั่นครั้งนี้ว่าตั้งใจจะแจกจริง หรือแค่ลวงกันแน่!!? ผู้ใช้เฟสบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพร้องเรียนไปยังหน้าเฟนเพจ "Carabao Dang"