Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจังหวัดแบบเดิมกับแบบบูรณาการ 

  สุขยืน เทพทอง; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)
 • Thumbnail

  ค่านิยมในระบบอาวุโสของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย 

  อุทัย บุญประเสริฐ; สมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มีความมุ่งหมายที่จะค้นคว้าในเรื่องค่านิยมในระบบอาวุโสในสังคมไทย โดยทำการศึกษาจากนักบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เขียนอธิบายถึงเรื่องค่านิยมในระบบอาวุโส ผลกระทบของค่านิยมในระบบอาวุโส ระบบอาวุโสและระบบคุณธรรม และแนวความคิดสำหรับการวิจัยและการวัดค่านิยมในระบบอาวุโส และอธิบายถึงกระบวนการวิจัยโดยละเอียด ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงองค์ประกอบในระบบอาวุโสตามความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทำการแยกแยะลักษณะองค์ประกอบในระบบอาวุโส ตามแนวความคิดสำหรับการวิจ ...
 • Thumbnail

  บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผย 

  มานะ สังขวิจิตร; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ประเทศไทยกำลังถูกรุกรานโดยไม่เปิดเผยจากพวกคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่มีแผนการระยะยาว แต่มีการปฏิบัติอันแน่นอนเพื่อแทรกซึม บ่อนทำลาย และก่อการร้าย เพื่อนำไปสู่การปฏิวัติล้มล้างในที่สุด รัฐบาลได้พยายามป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผยนี้ในหลายระดับ วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษารายละเอียดเฉพาะการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แก่จังหวัดและอำเภอ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า และรับผิดชอบโดยตรงต่อการป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผย การโฆษณาชวนเชื่อ แทรกซึม บ่อนทำลายและการก่อการร้าย ตลอดจนทำการปฏิวัติ
 • Thumbnail

  ปัญหาการประสานงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 

  สันติ เกรียงไกรสุข; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการประสานงานในส่วนภูมิภาค ในแง่การร่วมมือกันปฏิบัติจัดทำโครงการจังหวัดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแผนกต่าง ๆ ศึกษาสาเหตุของปัญหา โดยศึกษาถึงการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคปัจจุบันว่า มีศูนย์กลางการปกครองบริหารและเอกภาพในการปกครองบังคับบัญชาหรือไม่ ตลอดจนลักษณะการเหลื่อมล้ำและขัดแย้งไม่เป็นแบบเดียวกันของบทบัญญัติบางมาตรา แล้วเสนอวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีต่อการติดต่อราชการ การควบคุมและเอกภาพในการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ...
 • Thumbnail

  หลากมุมมอง 'ผู้ว่าซีอีโอฯ' เคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2558-09-20)

  เป็นความเห็นของนักวิชาการต่อกรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีที่จะเพิ่มบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ของตนเอง ระหว่างมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืน และยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาของ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งถูกมองว่าเป็นบทบาทที่มีลักษณะคล้ายผู้ว่าฯ ซีอีโอก่อนหน้านี้