Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาความสอดคล้องในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุกรณีศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด 

    ณัฏฐกร วัธโท; นิสดารก์ เวชยานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสอดคล้องในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสอดคล้องในเชิงนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัดกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเพื่อศึกษาความสอดคล้องในเชิงงบประมาณ ที่หน่วยงานของรัฐได้รับการจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประกอบอา ...