Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การนำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2002-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2009 ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

    ฉมานันท์ แก้วอินต๊ะ; สุวิชา เป้าอารีย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการนำแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข การนำแผนผู้สูงอายุฯฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ ผู้ ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และบุคคลผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ รวมจำนวน 49คน คือกลุ่ม เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติตามนโยบายระดับจังหวัด จำนวน 2 คนกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติตาม นโยบายระดับท้องถิ่นจำนวน 32 คน ประธานชมรมผู้สูงอายุจำนวน15คน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง คุณภาพเป็นหลัก ...