Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเลย 

    อุษา ศาสตร์ภักดี; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

    การศึกษานี้มุ่งวิเคราะห์ 1) ลักษณะทั่วไป 2) ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้สูงอายุ 3) ระดับปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้สูงอายุ 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต่อไป.