Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท 

    อมรภัค ทับทิมทวีโชค; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในด้านต่าง ๆ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 จาก 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอสรรพยา อำเภอหันคา อำเภอสรรคบุรี อำเภอหนองมะโมงและอำเภอเนินขาม จำนวน 27,593 คน ตัวอย่างที่ใช้ใน ...