Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การตระหนักในนโยบายพรรคการเมืองของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช) ในจังหวัดอุดรธานี : ศึกษากรณีพรรคความหวังใหม่ 

  ศิริวรรณ ประเศรษฐานนท์; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้:- (1) สำรวจหาพรรคการเมืองที่ประชาชนนิยมมากที่สุด (2) ศึกษาการตระหนักในนโยบายพรรคการเมืองของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ที่มีต่อพรรคที่ประชาชนนิยมมากที่สุด (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองกับการตระหนักในนโยบายพรรคการเมือง ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) (4) เพื่อศึกษาถึงเหตุผลในการไปลงคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้ง ในวันที่ 22 มีนาคม 2535 โดยใช้รูปแบบก ...
 • Thumbnail

  การศึกษากลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย 

  นิรุจน์ ขำนุรักษ์; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  พัฒนาการเกี่ยวกับความนิยมในพรรคการเมืองของชาวกรุงเทพมหานคร : บทศึกษาจากปีพุทธศักราช 2519-2535 

  เฉลิมชัย โรจน์นครินทร์; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  ลักษณะและพฤติกรรมของพรรคการเมืองในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี : พรรคเสรีมนังคศิลา 

  พนม ภัยหน่าย; สุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลา เพื่อพิจารณาว่าพรรคนี้มีลักษณะเป็นพรรคการเมืองตามความหมายสากลหรือไม่เพียงไร ผู้เขียนเสนอเรื่องโดยกล่าวถึงความหมายและลักษณะทั่วไปของพรรคการเมืองโดยสังเขป แล้วศึกษาถึงลักษณะและพรรคการเมืองของไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งปัจจุบัน (2512) ว่ามีกำเนิดและเป็นมาอย่างไร โดยกล่าวพาดพิงถึงเหตุการณ์ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 พอเป็นสังเขป ต่อจากนั้นจึงศึกษาประวัติความเป็นมาและนโยบายของพรรคเสรีมนังคศิลากับการสนับสนุนของประชาชน โดยแยกพิจารณาเป็นสองส่วน ผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การบริหารพรรคเสรีมนังคศิลา ...