Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ลักษณะและพฤติกรรมของพรรคการเมืองในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี : พรรคเสรีมนังคศิลา 

    พนม ภัยหน่าย; สุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

    ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลา เพื่อพิจารณาว่าพรรคนี้มีลักษณะเป็นพรรคการเมืองตามความหมายสากลหรือไม่เพียงไร ผู้เขียนเสนอเรื่องโดยกล่าวถึงความหมายและลักษณะทั่วไปของพรรคการเมืองโดยสังเขป แล้วศึกษาถึงลักษณะและพรรคการเมืองของไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งปัจจุบัน (2512) ว่ามีกำเนิดและเป็นมาอย่างไร โดยกล่าวพาดพิงถึงเหตุการณ์ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 พอเป็นสังเขป ต่อจากนั้นจึงศึกษาประวัติความเป็นมาและนโยบายของพรรคเสรีมนังคศิลากับการสนับสนุนของประชาชน โดยแยกพิจารณาเป็นสองส่วน ผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การบริหารพรรคเสรีมนังคศิลา ...