Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

    มนัสนันท์ พิบาลวงค์; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานใน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและเสนอแนะแนวทางการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน โดยทำการศึกษากับผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด จำนวน 406 คน แบ่งเป็น ผู้สนใจขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 196 คน และผู้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาไว้สำหรับใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จำนวน 210 คน ประชากรที่ทำการศึกษา ทั้งหมด 376 คน คิดเป็นร้อยละ 92.61 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยผลการศึกษา พบว่า ...