Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ปัญหาในการวางแผนและดำเนินการ 

    สุพิณ ปัญญามาก; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

    ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การก่อสร้างโครงการน้ำพอง และโครงการน้ำพุงแล้วเสร็จ คือ ตั้งแต่ต้นปี 2510 เป็นต้นมา ผู้เขียนได้บรรยายความเป็นมาของการพัฒนาโครงการน้ำพอง โครงการน้ำพุง และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดตั้งการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น แล้วพิจารณาความต้องการพลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวทางด้านพลังงานไฟฟ้าภายหลังที่โครงการน้ำพองและโครงการน้ำพุงแล้วเสร็จ รวมทั้งพิจารณาการคิดคำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะ 5 ปีข้างหน้า ศึกษาการดำเนินงานในด้านการวางแผนพัฒนาพลังง ...