Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ภาษาฟอร์แทรนแบบโครงสร้าง 

    สุชาดา เกษชุมพล; ศรีศักดิ์ จามรมาน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

    การทำวิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ โดยภาษานี้มีคุณสมบัติเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม แม้ว่าโปรแกรมจะถูกเขียนขึ้นเป็นเวลานานแล้วก็ตาม ผู้เขียนโปรแกรมคนเดิมหรือผู้อื่นที่ไม่มีส่วนร่วมเขียนโปรแกรมนี้มาก่อนก็สามารถทำความเข้าใจ แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมได้โดยง่าย.