Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง 

  สุรศักดิ์ วงค์ษา; จินตนา อมรสงวนสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงภัยแล้ง วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้งโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดลำปาง ซึ่งมีปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาโดยจำแนกเป็นปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (X1) พื้นที่ป่าไม้ (X2) ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน้ำ (X3) ลักษณะเนื้อดิน (X4) และการระบายน้ำของดิน (X5) ประกอบกับปัจจัยทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม (X6) พื้นที่อุตสาหกรรม (X7) และพื้นที่ชุมชน (X8) ปัจจัยดังกล่าวได้รั ...
 • Thumbnail

  คลังดึงงบ 18 กองทุน-'ยืดชำระหนี้-งดดอกเบี้ย-ปัจจัยผลิต' '1.34 หมื่นล้าน'ช่วยภัยแล้ว 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-07-20)

  กรมบัญชีกลางดึง 1.34 หมื่นล้านจาก 18 กองทุนหมุนเวียน ช่วยเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ว พร้อมทั้งขยายเวลาชำระหนี้ งดดอกเบี้ย สนับสนุนปัจจัยผลิต ซึ่งเป็นมาตรการเสริมจากมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค