Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ปัญหาในการวางแผนและดำเนินการ 

  สุพิณ ปัญญามาก; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การก่อสร้างโครงการน้ำพอง และโครงการน้ำพุงแล้วเสร็จ คือ ตั้งแต่ต้นปี 2510 เป็นต้นมา ผู้เขียนได้บรรยายความเป็นมาของการพัฒนาโครงการน้ำพอง โครงการน้ำพุง และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดตั้งการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น แล้วพิจารณาความต้องการพลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวทางด้านพลังงานไฟฟ้าภายหลังที่โครงการน้ำพองและโครงการน้ำพุงแล้วเสร็จ รวมทั้งพิจารณาการคิดคำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะ 5 ปีข้างหน้า ศึกษาการดำเนินงานในด้านการวางแผนพัฒนาพลังง ...
 • Thumbnail

  ระบบการจัดหาน้ำสะอาดในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  เดชา เดชาดิลก; เอนก หิรัญรักษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมากที่สุด หน่วยราชการต่าง ๆ ของรัฐได้ช่วยจัดหาแหล่งน้ำหลาย ๆ ประเภทให้กับหมู่บ้าน เช่น ขุดบ่อน้ำ เจาะบ่อบาดาล ขุดสระ สร้างระบบประปา เป็นต้น เพื่อที่ชาวชนบทจะได้มีน้ำสะอาดสำหรับกินและใช้ แต่ความเดือดร้อนเรื่องน้ำก็ยังคงมีอยู่ในบางหมู่บ้าน การศึกษาครั้งนี้ต้องการหาระบบการจัดหาน้ำสะอาดที่ดีที่สุด กล่าวคือต้องการหาดัชนีหรือตัวชี้ (Indicators) ที่บอกว่าหมู่บ้านขาดแคลนน้ำหรือไม่ และดัชนีที่บอกว่าควรสร้างหรือพัฒนาแหล่งน้ำชนิดใด (หากรู้ว่าหมู่บ้านนั้นขาดแคลนน้ำ) ขอบข่ายของการศึกษาจำกัดเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภค ...