Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน 

    วิจิตร ศรีสอ้าน (2013)

    การจัดระบบการอุดมศึกษาในอาเซียนรองรับการรับรู้และปรับตัวและรุกของสถาบันอุดมศึกษานั้น ต้องปรับปรุงสาระความรู้ พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาถิ่นของประเทศเป้าหมาย เตรียมความพร้อมด้านทักษะและวัฒนธรรม การทำงานข้ามประเทศ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ให้กว้างขวางขึ้น