Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  กลวิธีการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  สรัสนันท์ คำดีบุญ; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กลวิธีการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอก กระแสของประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ ข้อมูลหลักทั้งหมดจำานวน 6 คน แบ่งออกตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ 3 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Mary is Happy, Mary is Happy ภาพยนตร์เรื่องอนธการ (The Blue Hour) และภาพยนตร์เรื่องแต่เพียงผู้เดียว (P-047) โดย ผลการวิจัยพบดดังนี้ 1) ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารการตลาด ในการโฆษณาและประชาส ...
 • Thumbnail

  การเล่าเรื่องของภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดนิยมในบริบทสากล 

  ปิยะฉัตร วัฒนพานิช; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันยอดนิยม ในบริบทสากลเรื่อง “Frozen” “ผจญภัยแดนคํสาปราชินีหิมะ และโครงสร้างการเล่าเรื่องใน ภาพยนตร์แอนิเมชันตัอย่าง จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ Frozen, Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 และ Finding Nemo โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์ ประกอบการสัมภาษณ์นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ที่มาของเรื่อง ดัดแปลงเนื้อเรื่องโดยใช้แนวคิดแบบ Innovation จาก นิทานพื้นบ้านเรื่อง Snow Queen เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง ...