Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ใครแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในทางเศรษฐกิจ 

    อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-12-07)

    ภาษีเป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ถูกนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้บรรลุสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้น เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้แบกรับภาระต้นทุนทางภาษีตามตัวบทกฎหมายนั้นได้ถูกถ่ายโอนไปให้กับผู้บริโภค เจ้าของปัจจัยแรงงาน และเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆ แล้วต้นทุนทางภาษีที่ถ่านโอนไปนั้นจะตกอยู่กับใคร ใครจะแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีมากน้อยกว่ากันอย่างไรในทางเศรษฐกิจ