Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ใครแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในทางเศรษฐกิจ(ตอน 2) 

    อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-03-07)

    ตอนที่แล้วไ้ดอธิบายในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคและเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานว่า ภาระต้นทุนทางภาษีของผู้ผลิตสามารถถูกถ่ายโอนไปข้างหน้าได้อย่างไร ในตอนนี้ผู้เขียนจะประยุกต์ข้อเท็จจริงเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีต่อการแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในอุตสาหกรรมการผลิตสองประเภท คือ (ก) อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลลิตเพื่อการส่งออก และ (ข)อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อขายสินค้าและบริการภายในประเทศ