Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การเขียนคำสั่งด้วยภาษาฟอร์แทรน IV สำหรับปัญหาการขนส่ง 

  วชิระ จิตตมาศ; นิกร วัฒนพนม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  ศึกษาถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหาการขนส่งโดยใช้ภาษาสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาษา Fortran IV เพื่อใช้กับเครื่อง Burroughs 1700 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาการขนส่งหรือด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากันได้ เช่น การวางแผนการผลิต หรือการวางแผนการโจมตี ซึ่งมีตัวแปรมากมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โปรแกรม Fortran IV นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มี Compiler ของภาษา FORTRAN โดยอาจจะต้องมีการแก้ไขบ้างแล้วแต่วิธีการทำงานของเครื่องที่จะนำไปใช้ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ประวัติของโปร ...
 • Thumbnail

  ภาษาฟอร์แทรนแบบโครงสร้าง 

  สุชาดา เกษชุมพล; ศรีศักดิ์ จามรมาน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  การทำวิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ โดยภาษานี้มีคุณสมบัติเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม แม้ว่าโปรแกรมจะถูกเขียนขึ้นเป็นเวลานานแล้วก็ตาม ผู้เขียนโปรแกรมคนเดิมหรือผู้อื่นที่ไม่มีส่วนร่วมเขียนโปรแกรมนี้มาก่อนก็สามารถทำความเข้าใจ แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมได้โดยง่าย.