Now showing items 1-13 of 13

 • Thumbnail

  การนำโทษปรับทางปกครองมาใช้กับกฎหมายภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน 

  ทวีสรรพ์ พัดทอง; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  โดยที่ภาษีโรงเรือนเเละที่ดินจัดเป็นรายได้ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภาษีที่ประเมินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับประเมิน ผู้เช่า ผู้ครองทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี เเละการให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเเละประเมินภาษี โดยมีบทลงโทษทางอาญาไว้ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก โดยมีอัตราโทษต่ำมาก คือ โทษปรับสูงสุดกำหนดให้ปรับได้ไม่เกิน 200 บาท หรือ 500 บาท จึงไม่ก่อให้เกิดความเกรงกลัวเเละเป็นเ ...
 • Thumbnail

  การยกเว้นภาระภาษีจากการก่อหนี้ 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-06-08)

  หากใช้ตัวเลขภาษีที่สูญเสียไปจากการยกเว้นหรือลดภาษีที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้ของสหรัฐอเมริกามาอ้างอิง จะพบว่ารายจ่ายภาษีที่เกิดขึ้นในส่วนนี้มีมูลค่าสูงมาก อยู่ในช่วง 2-5 % ของ GDP หรือสูงถึง 250,000-630,000 ล้านบาท ซึ่งหากเราไม่สูญเสียตรงนี้ไป รัฐบาลก็จะสามารถนำมาใช้เป็นงบประมาณเพิ่มเติมในการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ ลดการขาดดุลงบประมาณ และยังสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือคนจนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 • Thumbnail

  การศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

  สิริฤกษ์ ทองกลม; อัญชนา ณ ระนอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีโดย เปรียบเทียบภาษีที่จัดเก็บได้จริงกับภาษีที่ควรจะเก็บได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 2) เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเท่ากันและ แตกต่างกัน และอธิบายสาเหตุของความแตกต่าง
 • Thumbnail

  ใครแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในทางเศรษฐกิจ 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-12-07)

  ภาษีเป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ถูกนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้บรรลุสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้น เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้แบกรับภาระต้นทุนทางภาษีตามตัวบทกฎหมายนั้นได้ถูกถ่ายโอนไปให้กับผู้บริโภค เจ้าของปัจจัยแรงงาน และเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆ แล้วต้นทุนทางภาษีที่ถ่านโอนไปนั้นจะตกอยู่กับใคร ใครจะแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีมากน้อยกว่ากันอย่างไรในทางเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  ใครแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในทางเศรษฐกิจ(ตอน 2) 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-03-07)

  ตอนที่แล้วไ้ดอธิบายในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคและเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานว่า ภาระต้นทุนทางภาษีของผู้ผลิตสามารถถูกถ่ายโอนไปข้างหน้าได้อย่างไร ในตอนนี้ผู้เขียนจะประยุกต์ข้อเท็จจริงเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีต่อการแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในอุตสาหกรรมการผลิตสองประเภท คือ (ก) อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลลิตเพื่อการส่งออก และ (ข)อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อขายสินค้าและบริการภายในประเทศ
 • Thumbnail

  ทัศนคติต่อการเสียภาษีที่ต้องปรับเปลี่ยน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-01-21)

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของประชาชนและการจัดเก็บรายได้จากภาษีของรัฐโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ยังเต็มไปด้วยความสับสนและขาดความชัดเจน และได้กลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติการเสียภาษีของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก ผู้จะต้องเสียภาษีมักจะรู้สึกว่าภาครัฐมาดึงเอารายได้ของตนไปฟรีๆ ทำให้มีความรู้สึกไม่อยากเสียภาษี และใช้ความพยายามในการหลบเลี่ยงภาษี ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี การจัดเก็บภาษี จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการทางการคลัง เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบทบาท และภาาระทางการคลังของประเทศที่มีความสำ ...
 • Thumbnail

  ภาษีกับการเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-03-20)

  บทเรียนในอดึตที่ผ่านมาจากการใช้มาตรการภาษีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค จะเห็นว่าลำพังภาษีอย่างเดียวไม่พอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคได้ ในที่สุดมาตรการภาษีที่นำมาใช้จึงมีผลสำคัญเพียงแค่เป็นแหล่งในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ และพยายามที่จะจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่การเพิ่มขึ้นของรายได้หมายถึงการเพิ่มขึ้นของการบริโภค ซึ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของมาตรการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
 • Thumbnail

  ภาษีความหวาน ภาระภาษี และกลไกราคา 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-11-06)

  การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาล หรือที่เราเรียกว่า ภาษีความหวานนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ หลายๆ ประเทศได้มีการจัดเก็บภาษีประเภทนี้มาเป็นเวลานาน รวมถึงได้มีการยกเลิกแล้วในบางประเทศ เนื่องจากพบว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างที่ควรจะเป็น
 • Thumbnail

  มาตรการลดหย่อนภาษี อีกเรื่องที่ควรกลับมาพิจารณา 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-01)

  ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากมายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้จ่ายซื้อสินค้าโดยให้นำใบกำกับภาษีมาใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็เคยออกนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น โดยประชาชนสามารถนำใบเสร็จรับเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือธุรกิจโรงแรม ในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกมาตรการลักษณะนี้ว่าเป็น"มาตรการที่ก่อให้เกิดรายจ่ายภาษี"
 • Thumbnail

  มุมมอง'นักวิชาการ-เอกชน' 'บิ๊กตู่'โยนหินขึ้นแวต 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-03-11)

  มีความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ พล.อ.ประเยุทธ์ จันทร์โอชา นกยกรํฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกมาปรารภว่า ประชาชนจะต้องเสียภาษีมูลค่าพิ่มหรือแวตร้อยละ 7 มาหลายปี หากเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 จะทำให้รายได้ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือกว่าแสนล้านบาท อยากขอร้องว่าจะมีการเสียสละได้หรืไม่ เพราะจะทำให้งบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้น เพื่อเอางบประมาณดังกล่าวไปทำในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง
 • Thumbnail

  วางแผนภาษีอย่างมีสติ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-09)

  ถึงแม้ว่าในเรื่องค่าลดหย่อนถือเป็นกลไกหนึ่งในการวางแผนภาษี เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายภาษีได้ แต่พึงระลึกไว้ว่า ค่าลดหย่อนบางอย่างนั้น ต้องเกิดควบคู่กับภาระค่าใช้จ่าย เช่น กรณีกิน เที่ยว ช็อป ที่เราต้องประเมินค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ควบคู่กับการวางแผนการเงินของเรา ดังนั้นเราควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด มองให้รอบด้าน ประเมินสถานะทางการเงินของเราอย่างรอบคอบ มิได้คำนึงถึงแต่การลดค่าใช้จ่ายภาษีแต่เพียงอย่างเดียว โดยละเลยค่าใช้จ่ายโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนการเงินของตนเอง
 • Thumbnail

  หลักผลประโยชน์กับการนำภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมาใช้ 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-10-05)

  หลักผลประโยชน์ คือหลักที่ว่าด้วยผู้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการสาธารณะควรเป็นผู้จ่ายต้นทุนของการจัดหาสินค้า หรือบริการสาธารณะเหล่านั้น เช่น ผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้ถนนสาธารณะควรเป็นผู้จ่ายภาษีที่เก็บจากฐานการใช้ถนน ซึ่งเงินภาษีส่วนนี้จะถูกนำกลับมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือซ่อมแซมถนนต่อไป
 • Thumbnail

  เอสเอ็มอีขานรับรัฐ วอนลดขั้นตอนภาษี 

  Unknown author (บริษัท โพสต์ พับลิชชิง, 2015-03-25)

  ผู้ประกอบการต้องการให้ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษี การเสียภาษี รวดเร็วและสะดวกขึ้น เพราะปัจจุบันยุ่งยากซับซ้อน