Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การบริหารพิธีการนำเข้าทางเรือของกรมศุลกากร 

  ชวน สังคหะ; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสินค้าขาเข้าว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร มีมาตรการใดเป็นเครื่องช่วยตัดสินเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงได้ศึกษาถึงขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรมศุลกากรอันพึงนำมาใช้ในการบริหาร ต่อจากนั้นจึงศึกษาถึงความหมายของของต้องห้าม ของต้องกำกัด นโยบายและการปฏิบัติต่อของต้องกำกัดที่พึงนำเข้าแสดงให้เห็นความยุ่งยากในการบริหาร การหารือกับกระทรวงเจ้าของนโยบาย การวินิจฉัยสั่งการ พร้อมกับตัวอย่างหลายแง่มุมของนโยบาย และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ ...
 • Thumbnail

  การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรโดยการศึกษาจากกรณีสินค้าผ้า พ.ศ. 2503-2504 

  เสถียร ชินพงศ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  แม้ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีในประเทศไทยจะมีอยู่อย่างแพร่หลายไม่มีที่สิ้นสุด แต่ยังไม่มีผู้ใดนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาศึกษากันโดยละเอียด การดำเนินงานของฝ่ายบริหารจึงมักมุ่งในด้านป้องกันปราบปราม มิค่อยคำนึงถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาเพื่อแสดงสาเหตุของการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร กลวิธีต่าง ๆ ที่ผู้หลีกเลี่ยงนำมาใช้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้ดุลพินิจของนักบริหารผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการ ในการศึกษาผู้เขียนได้นำเอากรณีสินค้าผ้ามาเป็น ...
 • Thumbnail

  รูปแบบขบวนเรืออุตมะในการสกัดจับการลักลอบหนีศุลกากรทางทะเลโดยการลาดตระเวนแบบแล่นเรียงตามกัน 

  สญชัย สุขะจูทะ; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามทางทะเลบริเวณอ่าวไทยที่มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนเรือ และขีดความสามารถของเรือ เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการนำเอาแบบจำลองของคณิตศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์และปัญหาที่กำลังประสพอยู่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรทางทะเลในอนาคต โดยศึกษาเปรียบเทียบค่าคาดหมายของจำนวนครั้งในการตรวจจับ เมื่อจัดให้เรือลาดตระเวณเป็นแถวตอน โดยใช้เรือลาดตระเวณ 1 ลำ 2 ลำ และ 3 ลำ ในกรณีที่มีเรือลาดตระเวณมากกว่า 1 ...