Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มัณฑะเลย์กับโอกาสการขยายการค้า และการลงทุน 

    Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2020-04-02)

    เมืองมัณฑะเลย์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับเมือง และภูมิภาคอาเซียน เมืองมัณฑะเลย์เป็น 1 ใน 3 เมืองที่ร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ "ASEAN Smart Cities"กับกรุงเนปิดอว์ และกรุงย่างกุ้ง