Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 

  ชาคริต อิ่มเจริญกุล; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาในประเทศไทย รวมถึงศึกษาที่มาของสภาพปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางแสงสว่างจากป้ายโฆษณาของต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสเปน และ ประเทศสโลวาเนีย โดยนำมาตรการทางกฎหมายของทั้งสามประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุผลในการเลือกศึกษาเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาแสงสว่ ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการลงโทษทางอาญาในการกระทำความผิดศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา 

  ณัชชา กำแก้ว; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์อายุและบทลงโทษของเด็กและเยาวชนในการกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (2)เพื่อศึกษาความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน (3)เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเด็กและเยาวชน ในการกระทำผิดอาญาเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตามกฎหมายต่างประเทศและของไทย(4) เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการลงโทษเด็กและเยาวชนซึ่งกระทำความผิดอาญา ในต่างประเทศเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย(5)เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรในการแก้ไขกฎ ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดการใช้สารให้ความหวานในอาหารและเครื่องดื่ม 

  อิศราภัทร์ พชรธนา; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การใช้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  ว่าด้วยฉลากอาหารและโฆษณา โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาในการใช้กฎหมาย ว่ามีบทบัญญัติที่ครอบคลุมไปถึงการกำหนดปริมาณน้ำตาลในอาหารที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งรูปแบบของฉลากมีความชัดเจนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจเพียงไร และบทบัญญัติด้านโฆษณาครอบคลุมต่อกลุ่มเด็กอย่างไร อีกทั้งศึกษาว่ามีมาตรการอื่นที่ใช้ผลักดันให้เกิดการควบคุมปริมาณน้ำตาลในอาหารอย่างไร จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายหรือบทบัญญัติที่ครอบคลุมไปถึงการกำหนดปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ อีกทั้งรูปแบบฉลากโภชนาการ ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ 

  ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ” (Legal Measures for the Protection of Rights and Assistance of Ex-Offenders) มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ค้นคว้า แนวคิดด้านสิทธิและการคุ้มครองสิทธิ การลงโทษ การสงเคราะห์ ผู้กระทาผิดและทฤษฎีทางสวัสดิการสังคม เพื่อศึกษาพัฒนาการของมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ พ้นโทษในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นปัญหา อุปสรรคของ กฎหมายสาหรับการสงเคราะห์ผู้พ้นโทษของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และสุดท้าย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากฎหมายเพื่อการคุ้มค ...