Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เมื่อปปช.บังคับให้ใครต่อใครต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน 

    เมธี ครองแก้ว (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-12)

    ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เริ่มส่งผลให้มีการแสดงออกของผู้ที่ถูกกระทบอย่างกว้างขวาง โดยอย่างน้อยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 4 คนได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว และขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง ที่นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยคัดค้านการต้องตกอยู่ในข่ายต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย