Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาเลย์ตั้งกฎเข้าประเทศต้องจ่ายค่ากักตัว 

    Unknown author (มติชน, 2020-05-23)

    ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศมาเลเซียทุกคนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัว และจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนจะเดินทางเข้ามาด้วยมาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่ดะโต๊ะ สรี อิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ รัฐมนตรีอาวุโสของมาเลเซีย