Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนในนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณโดยประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM กรณีศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

    คมกฤษณ์ คีรีรมย์; จินตนา อมรสงวนสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ1) เพื่อศึกษาค่าการสะท้อนพลังงานของค่าดัชนีพืช พรรณของข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวด้วยภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับค่ามีเทนตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว และ 3) เพื่อประเมินอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ โดยประยุกต์ใช้ ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าค่าการสะท้อนพลังงานของดัชนีพืชพรรณต่างๆ ได้แก่ NDVI RVI SAVI MSAVI และ GNDVI ทุกค่าดัชนีพ ...