Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การพัฒนาการศึกษาเพื่อบูรณภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ประสิทธิ์ เวชสวรรค์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายถึง 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ถือศาสนาอิสลาม และจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้เคยมีความสัมพันธ์อยู่กับประเทศมาเลเซียมาก่อน จึงทำให้ประชาชนในจังหวัดดังกล่าวไม่ค่อยจะมีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยเท่าที่ควร เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจุดอ่อนเหมาะแก่การดำเนินการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่แทบทุกด้าน วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาเรื่องพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยแผนการศึกษาของชาติ โครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค โครงการพัฒนาการศึกษาและโครงการศึกษาของแผนพัฒนาภาคใต้ ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของโต๊ะครูต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 

  รุ่ง แก้วแดง; เชวง เรียงสุวรรณ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ความมุ่งหมายในการศึกษาเรื่องนี้เพื่อทราบทัศนคติของโต๊ะครูที่มีต่อการปรับปรุงปอเนาะซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ว่าเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงหรือไม่ โดยแบ่งพิจารณาออกเป็น 3 ด้าน คือ.-