Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การปรับตำแหน่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมยางในมาเลเซีย. 

  Unknown author (ทีมบรรณาธิการ the Rubber International Magazine., 2003)

  คณะกรรมการแห่งมาเลเซียได้จัดการประชุมยางแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2546 ในหัวข้อ "การปรับคำแหน่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมยางในมาเลเซีย" ณ โรงแรม อิสตานา กัวลาลัมเปอร์ ในระหว่าง การประชุมนั้น ได้มีการกล่าวเปิดงานโดย ฯพณฯ Y.B. DATO' SERI DR LIM KENG YAIK
 • Thumbnail

  อุตสาหกรรมยางธรรมชาติมาเลเซียในปัจจุบัน. 

  อำภา แก้วแสงธรรม. (ทีมบรรณาธิการ the Rubber International Magazine., 2007)

  ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศที่มีเขตเศรษฐกิจสำคัญ คือ เขตปลูกยางพาราและขุดแร่ดีบุก ด้านเกษตรกรรม มาเลเซียสามารถผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก และข้าวเจ้า โดยปลูกมากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้ง 2 ด้าน และมีการทำเหมืองแร่ที่สำคัญ ได้แก่ แร่ดีบุก ซึ่งส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก แร่เหล็ก น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ ด้านการทำป่าไม้ของมาเลเซียส่วนใหญ่ยังเป็นไม้เนื้อแข็ง จึงส่งไม้ออกเป็นอัยชนดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจาก อินโดนิเซีย