Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การปราบปรามยาเสพติดให้โทษของคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ 

  สุมน เบญญศรี; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2504 คณะกรรมการนี้แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน คณะกรรมการอื่น ๆ ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในทางปราบปราม ป้องกัน และบำบัดรักษา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สืบสวนผู้มีกรณีเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดให้โทษระหว่างประเทศตามข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติหรือที่องค์การตำรวจสากลหรือที่ต่างประเทศขอร้องมา ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่กองกำกับการ 7 เป็นกองเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติงานนี้อีกด้วย.
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

  ฐาปนี อิ่มวิเศษ; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  ประเทศไทยได้ประสบปัญหายาเสพติดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงมาตรการทางกฎหมายเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดอยู่ตลอดเวลา โดยได้มีมาตรการในการ จัดการปัญหายาเสพติดดังนี้ 1. มาตรการป้องกันมิให้ประชาชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2. มาตรการปราบปรามลงโทษผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 3. มาตรการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมาตรการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนับเป็นมาตรการที่สําคัญ โดยมองว่าผู้ติด ยาเสพติดคือผู้ป่วย จําต้องได้รับการบําบัดรักษาเพื่อกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมให้เร็วที่สุด เพราะผู้ที่เสพ สารเสพติดเข้าไป ...