Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด : ศึกษากรณีชุมชนธรณีคำ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

    พรชัย กิตติชญาน์ธร; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การศึกษาวิจยเรื่องรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ในการป้องกันยาเสพติดศึกษากรณีชุมชนธรณีคําได้ใช้ ระเบียบวิธีการวิจัยคุณภาพเป็นหลักทั้งนี้จาก การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การใช้แบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key-Informants) ซึ่งเป็นบุคคลที่อาศัย และตั้งถิ่นฐานถาวรในชุมชนนานกว่า 10 ปี หรือเจ้าหน้าที่ดูแลชุมชนโดยตรง บุคคลทั้งหมดมีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด รวมทั้งจากการศึกษาเอกสาร ได้แก่วารสาร ...