Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยยุติธรรมชุมชน 

    ทนัทรยา ธีรัชธชาโชติ; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    การศึกษาเรื่อง การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพากษาโดยยุติธรรมชุมชนในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะของกลางในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ขอบเขตของข้อพิพาทที่ไกล่เกลี่ยโดยยุติธรรมชุมชน รูปแบบและวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของยุคติธรรมชุมชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้